1000+ Producten voorradig
Veilig betalen
3 tot 5 dagen, verz. kosten €9 (BE €12)
Tel: +31 (0)317 - 310444 | Ma - Vrij (9:00 - 17:00)
0

Algemene voorwaarden

Samenvatting: Wij werken voor u! Elke bestelling word zo spoedig mogelijk verwerkt. Wij streven naar een uitlevering van de bestelde producten binnen 72 uur na binnen komst van de betaling. Echter is het niet altijd mogelijk, maar we doen ons best!

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle (koop)overeenkomsten en/of diensten van autobedrijf Kieft & Klok B.V. Reijmerweg 78A, 6871 HG Renkum te Nederland. BTW nummer: NL821755596B01 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09165702.

Overeenkomst

2.      Een overeenkomst met verkoper komt eerst tot stand wanneer verkoper een aan verkoper verstrekte order of opdracht uitdrukkelijk aanvaardt. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment, waarop verkoper een bevestiging van de order of opdracht verzendt, danwel het moment, waarop verkoper met de feitelijk uitvoering van de order of opdracht op een voor koper kenbare wijze is begonnen.

3.      Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen in door verkoper verstrekt beeld -en/of schriftelijk materiaal zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Bij levering zijn kleine afwijkingen toelaatbaar. Indien het geleverde product wezenlijk afwijkt is de koper of opdrachtgever binnen 7 dagen na levering bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4.      Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst geen prijs is bepaald, dan gelden de prijzen op de dag der feitelijke levering.

5.      Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst een prijs is bepaald, dan behoudt verkoper zich het recht voor om wijzigingen in fabrieks -en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de overeengekomen prijs door te berekenen. De koper heeft bij een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk plaats te vinden binnen 7 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

6.      Indien het product niet binnen 30 dagen na bestelling geleverd wordt, mag de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Levering

7.      Wij streven naar een uitlevering binnen 72 uur na betaling. Wanneer een product niet op voorraad is laten wij dit zo spoedig mogelijk aan de koper weten via de e-mail. De levertijd van bestelde niet op voorraad zijnde onderdelen worden in overleg met de klant besproken. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve via een e-mail in gebreke te worden gesteld en kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden.

8.      Overschrijding van levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding noch op het verschuldigd worden van enigerlei contractuele boete

9.      Levertijden zijn gebaseerd op de verwachting van normale werkomstandigheden en dat de voor levering en/of uitvoering van het werk benodigde materialen en/of diensten tijdig aan ons worden toegeleverd, bij gebreke waarvan de levertijd wordt verlengd met een gegeven de omstandigheden redelijke termijn.

10.  Indien de levering van zaken op verzoek van de koper plaatsvindt op een andere wijze dan gebruikelijk, dan worden de hieraan verbonden meerkosten in rekening van de koper of gebracht.

11.  Blijft een koper of opdrachtgever na kennisgeving en sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan verkoper te zijner keuze, hetzij leveren op een door verkoper te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst danwel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding.

12.  Levering is feitelijk op moment van aflevering aan opdrachtgever; opdrachtgever draagt vanaf dat moment het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen ontstaan. Nalatigheid van de koper ter zake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichting onverlet.

13.  Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingelast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat

Betalingen

14.  Betaling dient te geschieden in euro's contant bij aflevering, danwel op vooruitbetaling, danwel binnen 8 dagen na factuurdatum door overmaking op een door verkoper aangewezen bankrekening.

15.  Indien de koper in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen komen de door verkoper in verband met de invordering gemaakte buitengerechtelijke kosten voor zijn rekening. De betreffende kosten worden bepaald op minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 100,- onverminderd het recht van verkoper om verder redelijke kosten ex art. 6:96 lid 2 sub c BW in rekening te brengen.

16.  Indien verkoper door omstandigheden, opgekomen buiten zijn schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk of blijvend verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, voorzover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.

17.  Als de koper het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

Overmacht

18.  In geval van overmacht kan de koper of opdrachtgever verkoper niet tot schadevergoeding aanspreken. Tot de omstandigheden worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat verkoper door zijn eigen toeleveranciers om welke reden dan ook niet tot levering in staat worden gesteld.

Eigendomsrecht

19.  Zolang de koper of opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met verkoper aangegaan heeft voldaan, blijven reeds geleverde zaken eigendom van verkoper, onverminderd overigens de verplichtingen van de koper tot tijdige betaling. De koper of opdrachtgever is niet gerechtigd om door verkoper geleverde zaken door te verkopen, te leveren,  te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een  ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zolang deze niet volledig zijn betaald.

20.  Zolang de zaken niet in eigendom van de koper of opdrachtgever zijn overgegaan, is deze verplicht de  zaken tegen alle risico's te verzekeren.

21.  Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Teruggave

22.  Recht van teruggave houdt in dat de koper een afkoelingsperiode heeft van 7 werkdagen. De koper mag product mag binnen deze periode terug sturen waarbij geen portokosten in rekening worden gebracht. De afkoelingsperiode is niet geldig bij aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt, vervoer, financiële diensten of een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken

23.  Van retourrecht zijn uitgesloten: boeken en alles in geopende of zonder verpakking en alle niet in het standaard leveringsprogramma van verkoper opgenomen zaken.

Garantie

25.  Verkoper garandeert dat de zaken op het moment van verzending geen gebreken hebben die de waarde of de deugdelijkheid voor normaal gebruik opheffen of wezenlijk verminderen.

26.  Voorts heeft de koper recht op garantie van de fabrikant van de geleverde goederen. De koper dient de, via de webwinkel gekochte artikelen, binnen 7 dagen na ontvangst op volledigheid en eventuele gebreken te controleren en dient in geval van een afwijking per omgaande te reclameren. Bij aankoop in de winkel op (fysieke) lokatie, dienst de koper direct na aankoop de volledigheid en eventuele gebreken te controleren en eventueel te reclameren. In geval van verborgen gebreken dient de mededeling onmiddellijk na de vaststelling van het verborgen gebrek te geschieden. Reclamaties dienen voorzien te zijn van een korte omschrijving van het gebrek en een kopie van de factuur.

27.  Indien een gebrekkig goed is geleverd mag verkoper naar keuze, het gebrekkige goed repareren of een vervangende levering uitvoeren. Indien reparatie niet mogelijk blijkt te zijn, of geen acceptabele vervangende levering plaatsvindt, mag de koper de overeenkomst ontbinden.

28.  Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staan wij in voor deugdelijkheid en de kwaliteit van het door ons los geleverde materialen en/of onderdelen voor zover het betreft gebreken aan geleverde goederen, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 3 maanden na levering zijn ontstaan en een uitsluitend of overwegend direct gevolg zijn van onjuistheid in de door ons geleverde goederen, gebrekkige aflevering of het gebruik door ons van slecht materiaal.

29.  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of garantieverplichting:

A.       voor los verkochte onderdelen en/of voertuigen die onkundig zijn gemonteerd en/of gebruikt door opdrachtgever of derden;
B.       voor de bruikbaarheid of deugdelijkheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door opdrachtgever of derden is voorgeschreven.
C.       voor gebreken veroorzaakt door fouten of verzuimen van opdrachtgever of derden            (waaronder begrepen de geschiktheid en maatvoering van het voertuig en/of   product waarop/waaraan onze onderdelen worden gemonteerd), normale slijtage, verkeerde toepassingen of onjuist onderhoud;
D.         voor de door ons geleverde ‘gebruikte' c.q. ‘2e handse' materialen.
E.        voor verkochte voertuigen, veelal vanwege leeftijd en toestand van het voertuig.
F.         voor kleurverschillen voor zover claims uit dien hoofde niet door onze toeleveranciers worden gehonoreerd;
G.         zolang opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens ons uit welken hoofde dan ook heeft voldaan; 
H.         voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan als gevolg van schuld of opzet van opdrachtgever c.q. derden;
I.          voor kleine onvolkomenheden in de afwerking,  die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
J.        voor beschadigingen of verkleuring als  gevolg van tijdelijke of blijvende milieuïnvloeden of ander invloeden, in welke vorm dan ook, van buitenaf.
K.       voor beschadigingen en/of mankementen als gevolg van onzorgvuldig gebruikt.

27.  De garantie strekt zich nimmer verder uit dan, zulks te onzer keus, herstel of herlevering van het betreffende materiaal of onderdeel en dit herstel of deze herlevering geldt als enige en algehele schadevergoeding; wij zijn derhalve nimmer aansprakelijk voor enige verdere schade en onze opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden.

28.  De kosten van demontage en montage bij herstel of herlevering van los verkochte onderdelen zijn voor rekening van opdrachtgever. 

29.  Nadrukkelijk uitgezonderd van deze garantie zijn mankementen aan de versnellingsbak en/of motor door onzorgvuldig en/of onkundig gebruik.

30.  Reparaties van onder de garantievoorwaarden vallende mankementen worden uitsluitend verricht door Kieft & Klok B.V. te Renkum.

31.  Facturen van derden en/of andere gemaakte kosten door opdrachtgever met betrekking tot onder de garantievoorwaarden vallende mankementen in welke vorm dan ook worden niet door opdrachtnemer vergoed.

Geschillen

32.  Alle geschillen die tussen ons en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen te onzer keuze worden beslecht door Arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem c.q. de volgens de wet bevoegde rechter. De uitspraak in alle geschillen die niet     aan de gewone rechter worden voorgelegd, zal worden gegeven in de vorm van en met de kracht van een scheidsrechterlijk vonnis, tenzij wij vooraf met opdrachtgever uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de uitspraak zal worden gegeven in de vorm en met de kracht van een bindend advies.

Toepasselijk

1.      Op de door verkoper gedane offertes en op alle door verkoper aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Nuttige info:

Verzendkosten binnen NL €6,50 of envelop post €2,50 (dit word automatisch berekend door de webshop). Sommige producten zijn te groot/zwaar voor het standaard tarief, dit word vermeld in de omschrijving.

Na betaling van de de order gaan we zo snel mogelijk aan de slag met de bestelling. Ben je niet tevreden met de geleverde producten of is er iets verkeerd geleverd (we zijn ook maar mensen), neem a.u.b. contact met ons op. Samen komen we er wel uit.

We zijn te bereiken via de email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), whatsapp +31644443960 of telefoon (0317-310444).

(Voor België zijn de verzendkosten €10,- of envelop post €6,50)